• Đơn tầng cánh, khớp nối kín, hút chặn

NBG

Phù hợp với:
 • Điều hòa không khí thương mại
 • Sưởi Thương mại
 • Commercial hot water recirculation
 • Tăng áp suất nước thương mại
 • Sưởi khu vực
 • Làm mát
 • Khử mặn
 • Khai thác ngâm chiết
 • Khử nước mỏ
 • Rửa và làm sạch
 • Điều khiển nhiệt độ
 • Hệ thống Nồi hơi Công nghiệp
 • Sưởi công nghiệp
 • Tưới tiêu
 • Phân phối Nước

Máy bơm khớp nối liền theo ISO 2858

Cột áp tối đa
176 m
Lưu lượng tối đa
1395 m³/giờ
p tối đa
25 bar
Nhiệt độ chất lỏng
-25 .. 140 °C