• Đơn tầng cánh, khớp nối kín, hút chặn

NBS, NBSE

Phù hợp với:
 • Điều hòa không khí thương mại
 • Sưởi Thương mại
 • Commercial hot water recirculation
 • Tăng áp suất nước thương mại
 • Làm mát khu vực
 • Sưởi khu vực
 • Tưới tiêu
 • Làm mát
 • Khử mặn
 • Sưởi công nghiệp
 • Gia công
 • Process liquids transfer
 • Xử lý nước trong Quy trình Công nghiệp
 • Rửa và làm sạch
 • Nước thải công nghiệp
 • Phân phối Nước

Split-coupled end-suction pumps with NEMA motors and ANSI flange fittings.

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn