Các động cơ chìm khác

Động cơ chìm

Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 50 °C