GT-HR

Bể GT-HR là bể áp suất thép có màng cao su không thể thay thế, đổ sẵn nitơ. Ứng dụng được khuyến cáo: Nước nóng.

p tối đa
6 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 90 °C