SCALA1 System

Hệ thống SCALA1 là hệ thống tăng áp được thiết kế để quản lý và phân phối nước mưa và thích hợp cho các hệ thống thu gom nước mưa, vệ sinh sàn nhà trong sinh hoạt và các ứng dụng nước xám.

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn