Cảm biến mức

Chương trình nhóm cảm biến chìm để đo mức thủy tĩnh.

Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 80 °C