Dịch vụ đặc biệt

Phù hợp với:

Dịch vụ đặc biệt

Cột áp tối đa
306 m
Lưu lượng tối đa
87 m³/giờ
p tối đa
25 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 240 °C