Module mặt trời

Module điện mặt trời tạo điện mặt trời và cung cấp điện một chiều từ bức xạ mặt trời đến máy biến tần SQFlex, MGFlex và RSI