Trạm bơm dâng UNO-/DUOLIFT

Một và hai hệ thống máy bơm phù hợp để thu gom và bơm nước thải từ tầng hầm/hầm chứa dưới mực nước cống (lưu ý: không được thiết kế cho tải lưu thông)

Cột áp tối đa
18 m
Lưu lượng tối đa
21 m³/giờ
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 40 °C