Hệ thống Duolift

Trạm bơm dâng để thu gom và làm sạch nước thải của tòa nhà bên trong

Cột áp tối đa
18 m
Lưu lượng tối đa
21 m³/giờ
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 40 °C