Bể Uno-/Duolift

Bể thu gom nước thải cho trạm bơm dâng có một hoặc hai hệ thống máy bơm, phù hợp để thu gom và làm sạch nước thải khỏi tòa nhà bên trong, ví dụ, tầng hầm/hầm chứa dưới mực nước cống (lưu ý: không được thiết kế cho tải lưu thông).

Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 40 °C