Bể Uno-/Duolift

Bể Uno-, Duolift là các bể thu nước thải phục vụ cho các trạm bơm dâng có hệ thống một hoặc hai máy bơm, phù hợp để thu gom và loại bỏ nước thải từ các công trình bên trong như hầm chứa ở dưới mức cống thoát nước.

Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 40 °C