Hệ thống Unolift

Unolift là trạm bơm dâng loại một máy bơm phù hợp để thu gom và loại bỏ nước thải bên trong các công trình như hầm chứa ở dưới mức cống thoát nước. Hệ thống đi kèm với các ống để lắp ráp tại chỗ.

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn