Αναδευτήρες

Οι αναμίκτες, όπως οι μικρής κλίμακας υποβρύχιοι αναμεικτήρες και οι μεγάλης κλίμακας αναδευτήρες, είναι σχεδιασμένοι για προκατασκευασμένους σταθμούς άντλησης και μεγάλες δεξαμενές, αντίστοιχα. Εξασφαλίζουν την ίση κατανομή των σωματιδίων στα ακάθαρτα ύδατα και την ιλύ, εμποδίζοντας την επικάθιση ιζήματος και υποστηρίζοντας τη διαδικασία της επεξεργασίας.