• Πιεστικό συγκρότημα

Hydro MPC-E

Κατάλληλο για:
 • Στάγδην άρδευση/Άρδευση με Μικροεκτοξευτήρες
 • Frost protection
 • Άξονας
 • Επιφανειακά ύδατα για γεωργική χρήση
 • Θέρμανση Εμπορικών Κτηρίων
 • Επαγγελματική ενίσχυση πίεσης νερού
 • Τηλεψύξη
 • Τηλεθέρμανση
 • Επεξεργασία πόσιμου νερού
 • Άρδευση
 • Ψύξη
 • Αφαλάτωση
 • Βιομηχανική θέρμανση
 • Έκπλυση και καθαρισμός
 • Βιομηχανική παροχή νερού
 • Διανομή νερού
 • Επεξεργασία ακάθαρτων υδάτων

Πιεστικά συγκροτήματα με αντλίες ελεγχόμενης συχνότητας

Μέγ. πίεση
16 bar
Θερμοκρασία υγρού
0 .. 60 °C
Μέγ. παροχή
1464 m³/h
Μέγιστο μανομετρικό ύψος
161 m