Tấm đế

Các tấm đế được sử dụng để lắp và gắn chặt máy bơm vào một bề mặt.