• Máy bơm tuần hoàn

COMFORT DIGITAL TIMER

Phù hợp với:
  • Tái tuần hoàn nước nóng sinh hoạt

Grundfos COMFORT DIGITAL TIMER ensures recirculation of hot water in domestic application with additional control via timer function, saving energy without affecting comfort.

Sản phẩm này có thể không được bán ở quốc gia của bạn