Conlift

Trạm bơm dâng ngưng tụ

Cột áp tối đa
6 m
Lưu lượng tối đa
0.17 l/giây
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 50 °C