Conex DIA-G-P và DIS-G-P

Phù hợp với:
  • Khử trùng nước thương mại
  • Xử lý nước uống
  • Xử lý nước thải

Thiết bị cảnh báo gas để phát hiện gas