MTC, Bắc Mỹ

Máy bơm chất làm lạnh

T.tin sản phẩm máy bơm nước (MEI)
Cột áp tối đa
9 m
Lưu lượng tối đa
68 l/phút
p tối đa
10 bar
Nhiệt độ chất lỏng
-10 .. 90 °C