• Đơn tầng cánh, khớp nối kín, hút chặn

NB, NBE

Phù hợp với:
  • Điều hòa không khí thương mại
  • Sưởi Thương mại
  • Nhiên liệu sinh học
  • Xử lý nước uống
  • Xử lý nước thải

Máy bơm hút chặn khớp nối liền theo EN 733

Cột áp tối đa
69.43 m
Lưu lượng tối đa
357.4 m³/giờ
p tối đa
16 bar
Nhiệt độ chất lỏng
-25 .. 120 °C