PM 1

PM 1 là trình quản lý áp suất được thiết kế để tự động điều khiển tắt/mở bơm Grundfos và các bơm cấp nước khác. PM 1 cung cấp các tính năng điều khiển cơ bản cũng như bảo vệ chạy khô và báo động tuần hoàn.

p tối đa
145 bar
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 60 °C