MTA

Máy bơm chất làm lạnh một tầng cho giá ở đầu bể

Cột áp tối đa
20 m
Lưu lượng tối đa
21 m³/giờ
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 60 °C