MTA

Máy bơm chất làm lạnh một tầng cho giá ở đầu bể

Cột áp tối đa
20 m
Lưu lượng tối đa
355 l/phút
Nhiệt độ chất lỏng
0 .. 60 °C