• Đơn tầng cánh, khớp nối kín, hút chặn

NBG, NBGE

Phù hợp với:
  • Điều hòa không khí thương mại
  • Sưởi Thương mại
  • Commercial hot water recirculation
  • Tăng áp suất nước thương mại
  • Sưởi khu vực
  • Rửa và làm sạch
  • Sưởi công nghiệp
  • Khử mặn
  • Tưới tiêu
  • Phân phối Nước

Máy bơm hút chặn khớp nối liền theo ISO 2858

Cột áp tối đa
176 m
Lưu lượng tối đa
1395 m³/giờ
p tối đa
25 bar
Nhiệt độ chất lỏng
-25 .. 140 °C