• Một tầng khớp nối kín hút chặn

NBG, NBGE

Phù hợp với:
 • Sưởi Thương mại
 • Tăng áp suất nước thương mại
 • Sưởi khu vực
 • Sưởi sinh hoạt
 • Khử mặn
 • Khai thác mỏ
 • Rửa và làm sạch
 • Điều khiển nhiệt độ
 • Hệ thống Nồi hơi Công nghiệp
 • Sưởi công nghiệp
 • Tưới tiêu
 • Phân phối Nước

Máy bơm hút chặn khớp nối liền theo ISO 2858

Cột áp tối đa
163.4 m
Lưu lượng tối đa
562.5 m³/giờ
p tối đa
25 bar
Nhiệt độ chất lỏng
-25 .. 140 °C