Πολυβάθμιες inline αντλίες

Οι πολυβάθμιες in-line αντλίες χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις στις οποίες χρειάζεται μεγάλο μανομετρικό ύψος. Διάφορες βαθμίδες πτερωτής συνδέονται σε σειρά και η είσοδος και έξοδος είναι στο ίδιο επίπεδο. Οι πολυβάθμιες in-line αντλίες χρησιμοποιούνται για παροχή νερού, επεξεργασία νερού και σχεδόν οποιαδήποτε άλλη βιομηχανική λύση περιλαμβανομένων εκείνων για διαβρωτικά υγρά.

Διαστ. Κατηγορίας