Xử lý nước thải

Xử lý nước thải là duy trì các quy trình tối ưu và hiệu quả ở các giai đoạn xử lý cơ học, sinh học và hóa học. Một nhà cung cấp dịch vụ trọn gói, Grundfos, đảm bảo duy trì độ ổn định thủy lực và không vượt quá công suất đối với tất cả các quy trình.